KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Informujemy, że:

1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych jest Stanisław Niewiński NZOZ Centrum Stomatologiczne - Przychodnia z siedzibą przy ul. Henryka Sienkiewicza 54, w 08-110 Siedlce, tel.: (25) 644 13 83, adres e-mail: kontakt@centrumstomatologiczne.siedlce.pl

2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Ci praw związanych z faktem przetwarzania przez nas Twoich danych.
Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:
• listownie na adres : Stanisław Niewiński, 08-110 Siedlce, ul. Sienkiewicza 54;
• przez e-mail: stanislawniewinski@interia.pl;
• telefonicznie: 660454100, (25) 644 13 83;

3. Celem zbierania danych jest korzystanie z usług medycznych oraz umożliwienie świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym dokonywania transakcji i płatności, obsługi zgłoszeń, które są do nas kierowane (np. przez formularz kontaktowy) oraz w celu kontaktowania w celach związanych ze świadczeniem usług.

4. NZOZ Centrum Stomatologiczne przetwarza też dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest:
• prowadzenie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług,
• kontaktowanie się w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności poprzez e-mail oraz telefon,
• windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
• prowadzenie analiz statystycznych;
• przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

5. W przypadku zgody, NZOZ Centrum Stomatologiczne przetwarza dane osobowe w celu:
• zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
• organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych;

6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, może być wycofana w dowolnym momencie w ten sam sposób w jaki została wyrażona.

7. NZOZ Centrum Stomatologiczne gwarantuje spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

8. Z powyższych uprawnień można skorzystać, gdy:
• w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
• w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
• w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
• w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

9. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

10. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania usługi leczenia dentystycznego.

11. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonanie usługi leczenia dentystycznego.

12. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa:
• Szpitale
• Gabinety dentystyczne
• Sądy

13. Dane udostępnione przez Pania/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

14. Administrator danych nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

15. Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:
• dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
• wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
• zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
• statystycznych i archiwizacyjnych,
• maksymalnie przez okres 20 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.
• Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

16. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym jesteśmy zobowiązani do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

 
Zaufaj nam. Nie rozsyłamy spamu.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.

Zadzwoń do nas
(25) 644-13-83
GODZINY OTWARCIA
ul. Sienkiewicza 54, Siedlce
Pn - Pt 8:00 - 20:00
Sob 9:00 - 18:00
RTG
Pn - Pt 10:00 - 18:00
Wszystkie pola są wymagana. Wypełniając formularz wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych przez firmę Centrums Stomatologiczne, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 j.t., ze zm.).
DO��CZ DO NAS NA FACEBOOKU